Quy trình xét nghiệm và tư vấn HIV/AIDS ở Nhật Bản

Dưới đây là phần giới thiệu cách thức xét nghiệm HIV của Nhật Bản và tư vấn về HIV/AIDS bằng tiếng nước ngoài

Sơ đồ chu trình xét nghiệm HIV

Hình 1 Chu trình từ lúc được xét nghiệm HIV đến lúc biết kết quả

Hình 2 Chu trình xét nghiệm HIV(Xét nghiệm thông thường, Xét nghiệm nhanh)

Cơ sở tiếp nhận xét nghiệm HIV bằng tiếng nước ngoài

Địa phương,
tỉnh thành
Tên sơ sở xét nghiệm

Tiếng Việt Điện thoại tư vấn

Nêú muốn hỏi về HIV/AIDS thì hãy liên hệ tới số điện thoại dưới đây.
Hãy nhấn vào đây.↓
<Tiếng Nhật thân thiện> Điện thoại tư vấn